การเตรียมสารละลายของสารที่มีโมเลกุลของน้ำผสมอยู่ เช่น CuSO4.5H2O แสดงว่าผลึกของ CuSO4 นี้ไม่ได้อยู่แบบเดี่ยวแต่จะมีโมเลกุลของน้ำผสมอยู่ด้วย หากเมื่อเราต้องการเตรียมสารละลาย 0.25 โมลาร์ CuSO4 จำนวน 250 มล. เราจะต้องคำนวณอย่างไร จึงจะได้จำนวนโมลของ CuSO4 มาครบถ้วน

  1. คำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลของ CuSO4 ก่อน

Molar mass of CuSO4 = 159.6086 g/mol

มาจาก

 Cu มวลอะตอม 63.546 จำนวน 1 อะตอม

S มวลอะตอม 32.065 จำนวน 1 อะตอม

O มวลอะตอม 15.9994 จำนวน 4 อะตอม

2.  เมื่อรวมน้ำหนักโมเลกุลของน้ำ 5 โมเลกุล (18x5 = 90)

3. น้ำหนักโมเลกุลของ CuSO4.5H2O  = 249.68

4. คำนวณหาน้ำหนักของ  CuSO4 ที่จะต้องนำมาใช้เตรียมสารละลาย 0.25 โมลาร์ ดังนี้

โมล   = น้ำหนัก  CuSO4 (กรัม) / มวลโมเลกุลของ  CuSO4

0.25  =  น้ำหนัก  CuSO4(กรัม) / 159.61

น้ำหนักของ  CuSO4 ที่ใช้  = 0.25 x 159.61  = 39.90 กรัมต่อน้ำกลั่น 1000 mL

เพราะฉนั้นหากต้องการเตรียมเพียง 250 mL จะต้องใช้  CuSO4 (39.90 x 250)/1000  = 9.98 กรัม

5. เราต้องการใช้  CuSO4 9.98 กรัม แต่  CuSO4ที่เรามีมีโมเลกุลของน้ำผสมอยู่ด้วย ต้องคำนวณดังนี้

หากต้องการใช้  CuSO4  159.61 กรัม ต้องชั่ง CuSO4.5H2O มา  249.68 กรัม 

หากต้องการใช้  CuSO4 9.98 กรัม ต้องชั่ง CuSO4.5H2O มา (249.68 x 9.98)/159.61  = 15.61 กรัม

คำตอบ คือ ต้องชั่ง CuSO4.5H2O มา 15.61 กรัม ในการเตรียมสารละลาย  CuSO4 ความเข้มข้น 0.25 โมลาร์ จำนวน 250 mL

*** หากเราชั่งมาเพียง 9.98 กรัม เราจะได้  CuSO4 มาไม่ครบ ความเข้มข้นที่ได้ก็จะน้อยกว่าที่ต้องการ***

Comment

Comment:

Tweet