หลักเกณฑ์ในการกำหนดเลขออกซิเดชัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. อะตอมของธาตุที่เป็นอิสระทุกชนิดมีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์ ไม่ว่าธาตุนั้นจะเป็นอะตอมเดียวหรือหลายอะตอม เช่น N2, Hg และ S8 เป็นต้น
  2. โลหะหมู่ 1A หมู่ 2A และ หมู่ 3A เมื่ออยู่ในสารละลายหรือสารประกอบจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ +1, +2 และ +3 ตามลำดับ เช่น Na+, Ba+2, Al+3 เป็นต้น
  3. ออกซิเจนในสารประกอบส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ –2 ยกเว้นออกซิเจนในสารประกอบเปอร์ออกไซด์มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ –1 เช่น H2O2 ออกซิเจนในสารประกอบซุปเปอร์ออกไซด์มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ – ½  เช่น KO2 และออกซิเจนในสารประกอบออกซิเจนไดฟลูออไรด์ (OF2) มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ +2
  4.  ไฮโดรเจนในสารประกอบส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ +1 แต่ในสารประกอบไฮไดรด์ ไฮโดรเจนมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ –1 เช่น CaH2, LiAlH4, NaBH4
  5.  แฮไลด์ไอออนในสารประกอบจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ –1 เช่น NaCl, HI แต่เมื่อรวมกับออกซิเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก เช่น Cl ในสารประกอบ KClO3
  6. ไอออนที่มีอะตอมเดียว จะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับประจุของไอออนนั้น เช่น Al3+, S2- 
  7.  ในโมเลกุลที่เป็นกลาง ผลรวมของเลขออกซิเดชันที่ประกอบทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย์ แต่ถ้าโมเลกุลนั้นเป็นไอออนผลรวมของเลขออกซิเดชันของธาตุในโมเลกุลนั้นทั้งหมดจะเท่ากับค่าประจุของไอออนของโมเลกุลนั้น

 

ตัวอย่าง

จงหาเลขออกซิเดชันของธาตุต่าง ๆ ต่อไปนี้

 

ก.  H2, N2, Ar, Na, O2 และ P4

ตอบ เลขออกซิเดชันของ H2, N2, Ar, Na, O2 และ P4 มีค่าเท่ากับศูนย์

 

ข.  Mn ใน MnO4-

ตอบ เลขออกซิเดชันของ Mn ใน MnO4- มีค่าเท่ากับ 7 

                         (      . . .        X + [4 x (-2)] = -1 ดังนั้น X = 7) 

 

ค.  O ใน Na2O2

ตอบ  เลขออกซิเดชันของ O ใน Na2O2 มีค่าเท่ากับ –1  

                  (     . . .        2+2X  = 0 ดังนั้น X = -1)

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุนค่า sad smile

#3 By จูน (113.53.20.203) on 2010-09-25 19:25

0857611529

#2 By (125.26.244.195) on 2010-09-13 14:14

Hot!

#1 By rokjitjung on 2009-01-19 16:29