ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน

posted on 23 Dec 2008 20:06 by chemistryquiz in Inorganic-chemistry

จอห์น ดาลตัน เป็นผู้ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1808 เพื่อใช้อธิบายกฏต่าง ๆ เช่น กฏทรงมวล และกฏสัดส่วนคงที่ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

จอห์น ดาลตันได้อธิบายทฤษฎีของอะตอมไว้ดังนี้

  1. สสารย่อมประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ เรียกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกให้เล็กลงไปอีกไม่ได้
  2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน ย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ
  3. อะตอมของธาตุต่างชนิดกัน ย่อมมีสมบัติต่างกัน
  4. อะตอมจะไม่สูญหายไปและจะทำให้เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้
  5. สารประกอบเกิดขึ้นได้ด้วยการรวมตัวของอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน และจำนวนอะตอมของธาตุต่างธาตุกันที่เข้ามารวมตัวกันนั้น เป็นไปด้วยกฏอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อย ๆ
  6. โมเลกุลของสารประกอบชนิดเดียวกัน ย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ และแตกต่างจากโมเลกุลของสารประกอบอื่น ๆ

ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน สามารถนำมาอธิบายกฏทรงมวล และกฏสัดส่วนคงที่ได้ ได้ดังนี้

  1. ในการอธิบายกฏทรงมวล ใช้ทฤษฎีอะตอมของดาลตันข้อที่ 4 การที่ผลรวมของสารก่อนและหลังปฏิกิริยาเท่ากัน เพราะจำนวนอะตอมไม่ได้สูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ อะตอมอาจแลกที่กันเมื่อเกิดปฏิกิริยา
  2. ในการอธิบายกฏสัดส่วนคงที่ ใช้ทฤษฎีอะตอมของดาลตันข้อ 2 และ 5 การที่อัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบนั้นคงที่ เพราะเมื่ออะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมกันเป็นสารประกอบจะรวมกันด้วยอัตราส่วนของจำนวนอะตอมคงที่ และเนื่องจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกันมีมวลเท่ากัน อัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบจึงคงที่ด้วย

 

Comment

Comment:

Tweet

'''''''''''  งงครับembarrassed

#2 By pansak (103.7.57.18|61.7.132.160) on 2012-07-12 08:38

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆ

#1 By ท่อตัน (125.25.83.103) on 2009-01-14 02:05